Konsorcjum

Na potrzeby realizacji projektu powstało konsorcjum składające się z czterech partnerów. O potencjale Konsorcjum świadczy bogate doświadczenie badawcze jednych z największych uczelni technicznych w kraju - Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji urządzeń elektrycznych i wdrażaniu złożonych systemów sterowania partnerów przemysłowych - firm ELTRAF i AMEplus. Wspólna realizacja projektu wymaga nie tylko odpowiedniego podziału poszczególnych zadań pomiędzy partnerów, ale także regularnego sprawozdawania postępów z prac i ustalania założeń na kolejne etapy. Dlatego oprócz roboczych wyjazdów, cyklicznie organizowane są także spotkania wszystkich wykonawców:

Spotkanie w IA PolŚl - luty 2017
Spotkanie w IA PolŚl - luty 2017

Partnerzy Konsorcjum

Logo Politechniki ŚląskiejPolitechnika Śląska w Gliwicach jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Powstała w 1945 r. Politechnika Śląska jest uczelnią publiczną, w pełni autonomiczną, kierowaną przez organa jednoosobowe i kolegialne, pochodzące z wyboru. W skład Politechniki Śląskiej wchodzi trzynaście wydziałów, studia I stopnia są prowadzone na 70 kierunkach, studia II stopnia na 45 kierunkach, a studia III stopnia w 20 dyscyplinach. Na studiach wyższych studiuje 28340 studentów oraz 658 doktorantów i 1091 słuchaczy studiów podyplomowych. Uczelnia posiada komórkę organizacyjną - Centrum Zarządzania Projektami, która wspiera kierowników projektów na wszystkich etapach realizacji projektu. Obowiązujące na uczelni, wypracowane procedury, określone zarządzeniami Rektora zapewniają właściwe realizowanie projektów. Uczelnia posiada również Centrum Innowacji i Transferu Technologii, zapewniające pomoc prawną i pomoc rzecznika patentowego oraz wsparcie przy komercjalizowaniu wyników projektów. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEI) jest jednym z największych wydziałów Politechniki Śląskiej. Wydział powstał 15 lutego 1964 r. W ramach Wydziału działają trzy Instytuty (Automatyki, Elektroniki, Informatyki), których pracownicy prowadzą badania i kształcenie w zakresie 6 kierunków studiów I i II stopnia (Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Makrokierunek (studia w języku angielskim), Teleinformatyka). Na Wydziale prowadzone są studia III stopnia w czterech dyscyplinach: automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, elektronika oraz informatyka. W ofercie dydaktycznej Wydziału znajduje się również 5 kierunków studiów podyplomowych. Na Wydziale AEI studiuje 2994 studentów studiów I i II stopnia oraz 217 doktorantów i 25 słuchaczy studiów podyplomowych. Na Wydziale AEI zatrudnionych jest 223 pracowników naukowo-badawczych oraz 94 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Pracownicy Wydziału AEI uczestniczą rocznie w 11 projektach w ramach programów ramowych UE, 34 projektach finansowanych ze środków krajowych (MNiSW, NCBiR, NCN) oraz 35 pracach naukowo-badawczych i usługowych. Na Wydziale prowadzonych jest także 6 badań kierunkowych (łącznie 81 tematów). W roku 2012 (najbardziej aktualne zestawienie) pracownicy Wydziału opracowali 359 publikacji i monografii. Mają także bardzo bogaty dorobek wdrożeniowy. Wydział posiada 10 redaktorów czasopism i monografii oraz brał udział w zorganizowaniu 5 konferencji (3 międzynarodowych i 2 krajowych). Wydział współpracuje z 64 zagranicznymi ośrodkami badawczymi i partnerami przemysłowymi. W Zakładzie Pomiarów i Systemów Sterowania, kierowanym przez prof. dra hab. inż. Marka Pawełczyka, kierownika niniejszego projektu, w którym pracują również pozostali członkowie zespołu badawczego, zatrudnionych jest 28 pracowników naukowych, 6 doktorantów oraz 4 pracowników administracyjno-technicznych. Pod opieką pracowników Zakładu znajdują się 24 specjalistyczne laboratoria, do których należą między innymi laboratoria: Sterowania Procesami Rozdrabniania, Sterowania Procesami Energetycznymi, Sterowania Pojazdami Mechanicznymi, Komputerowych Systemów Sterowania, Sterowników Programowalnych, Systemów SCADA, Przetwarzania Sygnałów, Aktywnej Redukcji Hałasu, Pomiarów Termowizyjnych i Wizyjnych, Pomiarów Drgań, Pomiarów Przepływu i Poziomu, Czujników Ciśnienia i Gazu, Miernictwa Przemysłowego. Laboratoria wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt (np. analizator widma czasu rzeczywistego, generatory: sygnałów arbitralnych i sygnałów wektorowych) oraz legalizowane urządzenia pomiarowe, dzięki czemu możliwe jest wzorcowanie opracowywanych układów pomiarowych. Pracownicy ZPSS od wielu lat specjalizują się w tematyce złożonych systemów sterowania, programowania sterowników PLC i systemów SCADA, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów, szeroko pojętej tematyce zagadnień wibroakustycznych oraz przemysłowych systemów pomiarowych. Pracownicy ZPSS zasiadają w Prezydium Komisji Metrologii oddziału PAN w Katowicach. W trakcie swojej działalności naukowej opracowali wiele podręczników, skryptów i książek w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień bezpośrednio związanych z tematyką projektu, posiadają zgłoszenia patentowe oraz redagują dwa międzynarodowe czasopisma - jedno dotyczące akustyki i drgań (z listy JCR), a drugie dotyczące systemów sterowania.

Logo AGHAkademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie jest publiczną, autonomiczną uczelnią akademicką - uniwersytetem technicznym, działającym na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wydział Górnictwa i  Geoinżynierii (do 2002 roku - Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1913 i otwartej w 1919 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. W skład Wydziału wchodzi pięć katedr: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Katedra Górnictwa Podziemnego, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. W strukturze Wydziału działają także wydzielone jednostki organizacyjne: Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych, akredytowane przez PCA Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich, Dziekanat z centralnym biurem finansowym zapewniający kompleksową obsługę administracyjną i finansową Wydziału. W roku 2012 na Wydziale realizowano: 69 umów z przemysłem, 18 projektów badawczych, 13 tematów statutowych, 23 granty dziekańskie, 2 projekty UE, 7 projektów strategicznych NCBiR oraz 5 projektów finansowanych z innych źródeł. Wydział GiG współpracuje z wieloma uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz centralnymi urzędami administracyjnymi w kraju i za granicą. Jest organizatorem kilkunastu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracownicy WGiG biorą każdego roku udział w ponad 50 konferencjach o zasięgu międzynarodowym i 40 konferencjach o zasięgu krajowym. Obecnie Wydział GiG zatrudnia 230 pracowników, w tym 45 pracowników z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego, 78 adiunktów ze stopniem doktora, 37 asystentów, 7 wykładowców, 34 pracowników technicznych, 29 pracowników administracyjnych. Wydział kształci na 4 kierunkach około 4200 studentów, w tym 48 słuchaczy na studiach doktoranckich. W Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców (KIŚiPS), w której część projektu będzie realizowana pracuje 36 osób, w tym 30 naukowo-dydaktycznych, tj. 5 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych na etacie profesora nadzwyczajnego AGH, 15 adiunktów, 2 asystentów, 1 wykładowca. W Katedrze jest aktualnie 5 doktorantów, którzy stanowią wsparcie naukowo-dydaktyczne, oraz 6 pracowników administracyjno-technicznych. Pracownicy naukowi Katedry zajmują się między innymi problematyką: metod przeróbki i wzbogacania surowców mineralnych, naturalnych i odpadowych; odzysku i unieszkodliwiania odpadów; paliw alternatywnych, w tym odnawialnych; metod rozdrabniania, klasyfikacji; odwadniania, gospodarki wodno-ściekowej; badań właściwości surowców mineralnych i odpadowych; modelowania i optymalizacji procesów w zakładach przeróbczych, w tym systemami kontroli i automatyzacji procesów, minimalizacji uciążliwości oddziaływania przemysłu wydobywczego na środowisko ("czystsza produkcja"), ocen oddziaływania zakładów i obiektów przemysłowych na środowisko. Pracownicy WGiG prowadzą szeroką działalność publikacyjną. W latach 2007-2013 opublikowali 96 artykułów w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (ISI Web of Science), 899 artykułów w czasopismach recenzowanych, wymienionych w wykazie Ministra oraz 242 monografie i podręczniki. Oprócz dorobku publikacyjnego, pracownicy WGiG mają 15 patentów (kilka z nich bezpośrednio związanych z dziedziną inżynierii środowiska i przeróbki surowców). Baza laboratoryjna Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców składa się między innymi z następujących laboratoriów: Utylizacji Odpadów, Właściwości Odpadów Mineralnych, Sporządzania Zawiesin, Monitoringu Środowiska, Odwadniania, Klasyfikacji Przepływowej i Hydraulicznej, Mikromerytyki i Badania Zawiesin, Analizy Termicznej, Metod Instrumentalnych, Fizycznych Metod Wzbogacania, Chromatograficznego, Rozdrabniania i Przesiewania, Chemii Fizycznej, Chemii Ogólnej i Analitycznej, Flotacji i Procesów Grawitacyjnych, Mikrobiologii. Ponadto, Wydział GiG dysponuje 21 specjalistycznymi laboratoriami, do których należą między innymi laboratoria: Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich, Badań Geotechnicznych, Sporządzania Zawiesin Popiołowo-Wodnych, Flotacji, Rozdrabniania i Przesiewania.

Logo ELTRAF-uELTRAF jest prywatną firmą, założoną w 1994 roku. Specjalizuje się w produkcji rdzeni TRAFO, dławików, a także elementów TRAFO oraz wzbudników magnetycznych. ELTRAF wykonuje kompletne transformatory suche w zakresie od 3,5 do 400 kVA o napięciu do 6 kV. Firma posiada opracowaną serię własnych, innowacyjnych konstrukcji rdzeni TRAFO, między innymi specjalistyczną konstrukcję stacji TRAFO dla górnictwa o mocy 400 kVA. Zamawiane w firmie rdzenie wykonywane są według własnej dokumentacji bądź według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego. Głównym odbiorcą rdzeni TRAFO jest jedna z największych firm w branży na rynku niemieckim. W trakcie swojej działalności firma ELTRAF zrealizowała wiele innowacyjnych projektów dla znaczących zakładów produkujących transformatory, między innymi dla FT Żychlin, Power Engineering Czerwonak, ABB Łódź, Transformatory Janów, Turbo Care Polska. Zakład posiada dobrze wyposażoną część mechaniczną, specjalizującą się w produkcji belek ściągających rdzeń oraz skrzyń transformatorowych w wersji IP54. Wykorzystując zasadę oddziaływania strumienia magnetycznego na pręciki ferromagnetyczne zwane mielnikami (praca doktorska), firma ELTRAF zaprojektowała i uruchomiła produkcję wzbudników magnetycznych - młynów elektromagnetycznych. Firma dysponuje typoszeregiem wzbudników o średnicy komory roboczej D: 70, 80, 100, 200, 300, 400 mm. Produkowane przez ELTRAF młyny elektromagnetyczne mają zastosowane w przemyśle mineralogicznym, chemicznym, przy produkcji barwników, w przemyśle węglowym, w budownictwie drogowym. Proces mielenia może być prowadzony w wersji suchej lub mokrej. W temacie wzbudników magnetycznych firma aktywnie współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach, z firmą Wapeco Sp. z o.o., jak również z Politechniką Częstochowską. Produkcja młynów odbywa się w nowych, doskonale wyposażonych halach. Firma w swojej siedzibie posiada stanowisko badawczo-pomiarowe, na którym możliwe jest prowadzenie niezbędnych badań elektrycznych i magnetycznych wzbudników. Aktualnie firma jest w trakcie starań o wzory użytkowe wzbudników magnetycznych. Firma ELTRAF brała udział w Sektorowym Programie Operacyjnym "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje". W efekcie otrzymała dofinansowanie UE na zakup maszyn (m.in. nowoczesne maszyny do cięcia poprzecznego z możliwością cięcia STEP LAP). Firma zatrudnia zespół młodych, wykształconych pracowników i ciągle się rozwija. Na początku trwania projektu została zbudowana nowa hala z przeznaczeniem na dalszy rozwój produkcji wzbudników. W firmie wdrożono System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009. Efektem było między innymi nagrodzenie firmy tytułem Gazela Biznesu 2010. Na Uniwersytecie Śląskim powstała praca magisterska oparta na działalności firmy w zakresie zarządzania i logistyki.

Logo AMEplusAMEplus od 2001 r. oferuje usługi w zakresie projektowania, programowania, instalacji oraz uruchomienia układów automatyki i systemów sterowania, głównie w przemysłach samochodowym, miedziowym, maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemii budowlanej oraz w procesach obróbki cieplnej i w obiektach hydrotechnicznych. We współpracy z koncernami samochodowymi, takimi jak: ŠKODA Auto a.s. w Mlada Boleslav i Kvasiny (Republika Czeska), Mercedes w Vittoria (Hiszpania), Volkswagen w Poznaniu i Shanghaju (Chiny), BMW w Greenville, South Caroline (USA), KIA Motors Żylina (Słowacja), GM OPEL w Gliwicach oraz Fiat Auto w Tychach, AMEplus zrealizowało wiele projektów dla branży automotive na świecie. Od wielu lat AMEplus realizuje projekty w Polsce, m. in. dla KGHM Polska Miedź, RAFAKO, SEFAKO, EnergoInstal oraz na Bliskim Wschodzie, w Rosji i w Kazachstanie. W trakcie swojej kilkunastoletniej działalności firma AMEplus zrealizowała przeszło 400 projektów, a z jej usług korzysta blisko 300 firm w kraju i za granicą. AMEplus zapewnia swoim klientom również profesjonalną obsługę w zakresie usług konsultingowych i doradczych, jest także certyfikowanym integratorem systemów sterowania GE Fanuc, Intellution oraz Astor. Prezes Zarządu dr inż. Tadeusz Legierski do 1997 r. pracował na Wydziale AEI Politechniki Śląskiej. W Instytucie Automatyki prowadził prace b-r. dla przemysłu oraz był angażowany jako ekspert w zakresie sterowania i optymalizacji procesów przemysłowych. Jest głównym współautorem podręcznika "Programowanie sterowników PLC" i wielu artykułów z dziedziny analizy systemowej, identyfikacji procesów oraz projektowania i oprogramowania systemów sterowania. W latach 2012-2013 firma AMEplus uczestniczyła w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego i pozyskała dotację UE na rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie ulepszonych usług. W efekcie, w 2013 r. oddana do użytku została nowa siedziba firmy o powierzchni 1200 m kw. z halą do prefabrykacji i montażu elementów systemów sterowania. Oprócz realizacji projektów zleconych przez klientów, AMEplus w ramach swojej działalności opracowało innowacyjne rozwiązania sprzętowe i programistyczne, do których należą między innymi:

W roku 2012 Komisja konkursu organizowanego w ramach II Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi na "Innowacyjny Produkt 2012" przyznała Złoty Medal dla systemu FloVis. System ten otrzymał również Złoty Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica w drugiej edycji konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, która odbyła się w 2012 roku. W ramach swojej działalności firma AMEplus ściśle współpracuje z uczelniami, jednostkami badawczymi i innymi firmami, w sposób szczególny z: Politechniką Śląską w Gliwicach (SONO, Datalogger, ATS4, staże studenckie), AGH w Krakowie (FloVis), INOVA (Dotra), CUPRUM KGHM (SONO), Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach (Laboratorium Prób Pełzania), Telemetrią oraz Budokopem. W czasie praktyk studenckich w firmie AMEplus przygotowano około 30 prac magisterskich, które były związane z konkretnymi zleceniami kontrahentów firmowych. Wynikiem współpracy z AMEplus była także rozprawa doktorska nt.: "Automated Timetabling via Constraint Programming".