Instalacja

Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania

Młyn elektromagnetyczny produkcji firmy ELTRAF wykorzystywany jest obecnie do mielenia na sucho z transportem grawitacyjnym. W takim układzie komora mielenia ustawiona jest pod odpowiednim kątem do poziomu, a nadawa przesuwa się przez komorę roboczą na skutek działania siły grawitacji.

Instalacja z transportem pneumatycznym Aby móc poprawić między innymi kontrolę nad czasem przebywania materiału mielonego w komorze roboczej, po wspólnych konsultacjach partnerów Konsorcjum powstała koncepcja prowadzenia procesu mielenia w młynie elektromagnetycznym z transportem pneumatycznym. Zgłoszone zostały dwa wnioski patentowe związane z opracowaną koncepcją, dotyczące sposobu mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym oraz sposobu parametryzacji klasyfikatora pneumatycznego zintegrowanego z młynem.

Układy separacji Koncepcja, na podstawie której wykonano instalację w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej zakłada pionowe ustawienie komory roboczej młyna elektromagnetycznego, do której od góry z zasobnika kierowana jest podajnikiem ślimakowym nadawa do zmielenia, a od dołu strumień powietrza transportowego. Ponad komorą roboczą, zintegrowany z młynem jest klasyfikator wstępny, który formuje recykl wewnętrzny. Materiał o odpowiedniej ziarnistości porywany jest do góry w kierunku klasyfikatora dokładnego, który rozdziela strumień materiału zmielonego na produkt końcowy oraz strumień recyklu. Produkt finalny wychodzący z klasyfikatora dokładnego jest odseparowany od powietrza transportowego w cyklonie i trafia do zbiornika produktu finalnego.

Obecnie powietrze transportowe zaciągane jest przez wentylator główny, a prędkości przepływu poszczególnych strumieni powietrza zmieniane są poprzez dławienie regulowanymi przepustnicami. W instalacji przygotowane zostały także odpowiednie punkty pomiarowe takich parametrów, jak: prędkość, ciśnienie, wilgotność i temperatura powietrza, temperatura i wilgotność materiału, masa materiału w poszczególnych zbiornikach, pozycja klap oraz prędkości obrotowe silników.

Całość instalacji sterowana jest poprzez układy automatyki bazujące na sterownikach PLC oraz systemie SCADA, do którego operator ma dostęp poprzez panel PC. W sterownikach zaimplementowane są algorytmy regulacji bezpośredniej dla układu podawczego nadawy i mielników, układu transportu pneumatycznego oraz układu mielenia. System SCADA umożliwia ręczne wybieranie nastaw dla poszczególnych układów regulacji lub pracę automatyczną z algorytmami nadrzędnymi, dobierającymi odpowiednie punkty pracy instalacji.


Przepustnica z siłownikiem
Instalacja w IA
Instalacja w IA
Szafa sterownicza
Szafa sterownicza
Komora robocza